αγωνιστικά

αναψυχής

 ---------------------

Υποδοχή

Κεντρική

Σκάφη άρθρα

Φωτό

Συνδέσεις

Επικοινωνία

-----------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              

Ταξίδι στο χώρο-χρόνο με πανιά και βάρκα

σάρκα, νου και πνεύμα.

Χώρος: Θάλασσα, η πρώτη "μάνα"

πνεύμα: Άνεμος, η τροφή του νου

Μικρό-μεγάλο, απέραντο-πλησίον, η ψυχή μας

παντού και πάντα υπάρχει ένας κόσμος καλλίτερος

χορός αισθήσεων, ανάτασης, υπέρβασης

ζωή πάλλουσα εκπέμπουσα, κάλλος, μυστήριο, αγνότητα,

εύρος, πληρότητα, πολυμορφία, πολυδιάσταση,

πολυχρωμία, ρυθμό, δόνηση, αρμονία.


 

                                                      Άλμπατρος στο σταυρό του νότου. Μήκος 3,60 μ


                              


Voyage dans l' espace-temps avec voiles et barque,

chair, intellect et esprit.

Espace: Mer, la première mère.

Esprit: Vent, la nourriture de l' intellect.


Petit - grand, lointain - près, notre âme.

Partout et toujours il existe un monde meilleur.

Danse des sens, élévation , dépassement.

Vie palpitante émettant, beauté, chasteté, mystère, étendue,

 plénitude, polymorphie, polydimension, polychromie,

 rythme, vibration, harmonie.                                                                                     

                                                                            Neutrogena. BWR 2011

                              


Travel in the space time with  sails and boat,

flesh, intellect and spirit.

Space: Sea, the premiere mother.

Spirit: Wind, the food of intellect.

Small-large, distance-near, our heart.


Everywhere and always there is a better world.

Dance of the  senses, rise, depassement.

Palpitating life emitting, beauty, chastity mystery, extent,

 plenitude, polymorphy, polydimension, polychromy,

 rhythm, vibration, harmony.


                                                                              

                                              πέρα από την επιφάνεια στα απέραντα βάθη